Go To Global Site
Witamy w UCB Polska

Nota prawna


1. Uwagi ogólne
Witamy na stronie www.ucb.pl (dalej: „Serwis").
Niniejszy Serwis jest własnością UCB Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8 (dalej: „UCB"). Poprzez korzystanie z Serwisu użytkownik akceptuje przedstawione poniżej warunki użytkowania Serwisu (dalej: „Warunki"). Jeśli nie zgadzają się Państwo na którykolwiek z przedstawionych poniżej Warunków, prosimy o niezwłoczne opuszczenie tej strony internetowej. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Warunków.

2. Informacje związane ze zdrowiem oraz produktami leczniczymi
Informacje i materiały opublikowane w Serwisie (dalej: „Informacje") zostały przygotowane w celu prezentacji działań podejmowanych przez UCB oraz spółek grupy UCB. Niektóre spośród wspomnianych Informacji mogą odnosić się do zdrowia, kondycji fizycznej lub chorób ludzi oraz leczenia i zapobiegania schorzeniom. Żadnej z Informacji opublikowanych w Serwisie nie należy traktować jako porady lekarskiej lub farmaceutycznej. Zabronione jest wykorzystywanie Informacji opublikowanych w Serwisie w celu samodzielnej diagnozy jakiegokolwiek schorzenia lub kondycji fizycznej. Treści umieszczone w Serwisie w żadnej sytuacji nie mogą zastąpić konsultacji medycznej. Zawsze, przed użyciem produktu leczniczego, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego produktu leczniczego.
Treści umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy produktów leczniczych w rozumieniu art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

3. Ograniczenie odpowiedzialności
Informacje opublikowane w Serwisie dostępne są jedynie w celu ogólnoinformacyjnym. UCB ze swej strony podejmuje starania, by Informacje były aktualne i rzetelne, lecz tylko w zakresie, w jakim można tego rozsądnie oczekiwać. UCB w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści Informacji zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda użytkownika powstanie z winy umyślnej UCB. Użytkownicy Serwisu ponoszą ryzyko związane z zastosowaniem Informacji umieszczonych w Serwisie. UCB, ani żadna spółka należąca do grupy UCB, nie gwarantują aktualności, kompletności lub rzetelności Informacji dostępnych w Serwisie. Żadna Informacja opublikowana w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Prawa autorskie i wykorzystywanie Informacji
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów, są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody UCB, kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu, w całości lub we fragmentach.

5. Znaki towarowe i inne prawa
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie nazwy produktów leczniczych opublikowane w Serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, które należą do UCB lub innych spółek  z grupy UCB, lub na których wykorzystywanie została udzielona UCB lub innym spółkom z grupy UCB licencja przez ich właściciela. UCB nie udziela użytkownikowi Serwisu jakiejkolwiek licencji, ani nie przekazuje żadnego prawa  w odniesieniu do znaków towarowych, patentów, nazw domen, technologii, produktów, procesów i innych praw należących do UCB lub innych podmiotów.

6. Odnośniki do innych stron internetowych
Niniejszy Serwis zawiera odnośniki (hiperłącza) prowadzące do stron lub serwisów internetowych innych podmiotów. UCB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych. Obecność w Serwisie odnośników do stron zewnętrznych nie oznacza, że UCB w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej, czy tez popiera możliwości jej wykorzystania. Użytkownik łączy się ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inna stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych w niniejszym Serwisie.

7. Odnośniki do Serwisu
Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do Serwisu wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody UCB, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. UCB w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

8. Dostępność Serwisu
UCB nie gwarantuje, że Serwis będzie dostępny w każdym czasie oraz, że Serwis lub serwer, na którym jest on umieszczony, są wolne od wirusów oraz innego szkodliwego oprogramowania. Użytkownik ponosi całość kosztów koniecznych dla usług naprawczych sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz informacji, niezależnie od tego, czy szkoda została spowodowana przez taki wirus lub szkodliwe oprogramowanie.

9. Zmiany Warunków
UCB zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków w dowolnym terminie, poprzez zmianę ich treści publikacji umieszczonej w Serwisie. Użytkownik jest związany tymi zmianami przez fakt korzystania z Serwisu.

10.Prawo właściwe
Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby naruszające przepisy prawa oraz Warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

Polityka Prywatności

 

Zgodnie z zapisem niniejszej Polityki Prywatności:

- termin „dane osobowe” odnosi się do danych osobowych użytkownika, m.in. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP, informacji dotyczących życiorysu, itp., które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika;

- termin „strony trzecie” odnosi się do podmiotów partnerskich UCB oraz zewnętrznych dostawców, którzy wspomagają firmę UCB w ramach jej działań biznesowych, m.in. zarządzania niniejszą witryną internetową lub innymi systemami IT oraz/lub świadczenia innych usług biznesowych czy wsparcia technicznego lub analitycznego;

- termin „UCB” odnosi się do firmy UCB Pharma Sp. z o.o., ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, Polska

- termin „użytkownik” odnosi się do użytkowników niniejszej witryny.

Ochrona danych użytkownika jest istotną kwestią dla UCB. Niniejsze zasady ochrony danych wyjaśniają praktyki UCB w zakresie przetwarzania danych online, tj. gromadzenia, przetwarzania oraz ujawniania informacji przekazywanych przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Przed korzystaniem z niniejszej witryny internetowej lub przesłaniem danych osobowych prosimy o przeczytanie niniejszych zasad ochrony danych w pełnym brzmieniu. Niniejsze zasady ochrony danych dotyczą wyłącznie gromadzenia i przetwarzania danych pozyskiwanych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej i nie dotyczą żadnych innych danych gromadzonych przez firmę UCB w trybie online lub offline.

Kiedy użytkownik rejestruje się w UCB, musi wypełnić określone pola (obowiązkowe i opcjonalne). Jeśli użytkownik nie zechce udostępnić danych osobowych, które są wymagane przez UCB, nie będzie uzyskać odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą wykorzystywane przez UCB wyłącznie w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub prośbę o udzielenie informacji. Firma UCB nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik wyraził chęć otrzymywania powiadomień e-mail, jego adres e-mail zostanie zachowany w celu umożliwienia wysyłania użytkownikowi takich powiadomień i nie będzie wykorzystywany do żadnych innych celów. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: poland.dataprivacy@ucb.com lub na adres korespondencyjny: UCB Pharma Sp. z o.o., ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, Polska.

Jeśli użytkownik zamieści swoje dane osobowe w ramach aplikacji o pracę, jego dane osobowe będą wykorzystywane do następujących celów:

rekrutacja, nabór pracowników oraz powiązane działania,referencje, ustalanie zgodności profilu pod kątem naboru na stanowiska,informowanie o przyszłych możliwościach zatrudnienia.

Jeśli użytkownik nie zażąda wcześniejszego usunięcia swoich danych, będą one przechowywane w systemie rekrutacyjnym UCB maksymalnie przez dwa lata, lub do pięciu lat, jeśli użytkownik został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną przez UCB lub jeden z podmiotów stowarzyszonych. Jeśli użytkownik zostanie zatrudniony, jego dane będą przetwarzane i uwzględnione w jego aktach dot. zatrudnienia.

Firma UCB może przekazać dane osobowe pracownika stronie trzeciej, która może znajdować się w krajach odznaczających się niższym poziomem ochrony danych, jednak firma UCB podejmie wszelkie wymagane działania, mające na celu zapewnienie poufności i przetwarzania danych osobowych pracownika zgodnie z obecnymi zasadami oraz obowiązującymi przepisami ochrony danych. Firma UCB może również wyjawić dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawnych, nakazów sądowych lub przepisów krajowych.

Użytkownik odpowiada za aktualizowanie swoich danych osobowych przechowywanych w systemie UCB. Jednakże firma UCB od czasu do czasu może zwrócić się do użytkownika z prośbą o aktualizację danych.

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania, modyfikowania oraz usuwania swoich danych w dowolnym czasie, poprzez dostęp do systemu, tam gdzie jest to możliwe lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty
e-mail: poland.dataprivacy@ucb.com lub na adres korespondencyjny: UCB Pharma Sp. z o.o., ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, Polska.

Prosimy o zapoznanie się z osobnymi zasadami dotyczącymi plików cookie w celu uzyskania informacji na temat wykorzystania plików cookie w niniejszej witrynie (obejmujących również wycofanie lub modyfikowanie zgody użytkownika na wykorzystywanie plików cookies).